Domov sociálnych sluĹľieb ÄŚeláre-KĂ­rĹĄ


VĂ­tajte                                         

Vitajte na stránkach Domova sociálnych sluĹľieb ÄŚeláre-KĂ­rĹĄ.
DĂşfam, Ĺľe sa vám na našom webe podarĂ­ nájĹĄ informácie, 
ktorĂ© hÄľadáte. 
 
S pozdravom,
riaditeÄľka DSS
Paedr. Anastázia Boriková

O nás

Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
napojená na rozpoÄŤet BanskobystrickĂ©ho samosdprávneho kraja. Zariadenie má právnu subjektivitu.
 
DSS zabezpeÄŤuje sociálnu starostlivosĹĄ podÄľa §§ 38 a 39 zákona ÄŤ. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluĹľbách
v znenĂ­ neskorších predpisov celoroÄŤnou formou pobytu s nasledovnou skladbou kapacity :
 
• 46 miest dospelĂ˝m zdravotne postihnutĂ˝ obÄŤanom s mentálnym postihnutĂ­m a porucham správania
 
• 60 miest so stupňom odkázanosti najmenej V. zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m, ktorĂ˝m je duševná porucha,      Huntingtonová choroba a schizofrĂ©nia. 

Zamestnanci

KvalitnĂş všestrannĂş starostlivosĹĄ zabezpeÄŤuje 69 zamestnancov, z toho 23 na prevádzkovom Ăşseku,
43 na Ăşseku práce s klientom. S klientom pracujĂş sociálni pedagĂłgovia, sociálni pracovnĂ­ci, inštruktori
sociálnej rehabilitácie, ergoterapeuti, sestry, opatrovateÄľky. Všetci zamestnanci sĂş plne
kvalifikovaní na výkon svojej práce.
 

Naše poslanie

HlavnĂ˝m poslanĂ­m sociálnej sluĹľby je snaha umoĹľniĹĄ ÄľuÄŹom, ktorĂ­ sĂş v nepriaznimĂ˝ch sociálnych situáciách, zostaĹĄ rovnocennĂ˝mi ÄŤlenmi spoloÄŤnosti a využívaĹĄ ich prirodzenĂ© zdroje, ĹľiĹĄ nezávisle,
v kontakte s osttanĂ˝mi ÄľuÄŹmi a porirodzeniom sociálnom prostredĂ­.
DĂ´leĹľitĂ˝m znakom kvality sociálnej sluĹľby je jej schopnosĹĄ podporovaĹĄ jednotlivĂ˝ch odberateÄľov
sluĹľieb v naplňovanĂ­ cieÄľov, ktortĂ© by s pomocou sociálnych sluĹľieb chceli dosiahnuĹĄ pri riešenĂ­
vlastných nepriaznivých suituácií.