• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

História

1953

    DSS Čeláre–Kírť (bývalý Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov) bol založený v roku 1953 na základe uznesenia Krajského národného výboru v Banskej Bystrici. Sídlom zariadenia sa stal bývalý kaštieľ veľkostatkára Dr. Zágonyi Barra Károlya a Stühmera Jenőa, ktorý má prvky barokového slohu. Vtedajšia budova, v ktorej bola umiestnená kuchyňa a jedáleň vyhovovala len z časti. Pomocné budovy boli tiež chatrné. Svietilo sa petrolejovými lampami, nakoľko jednosmerný prúd, ktorý bol zavedený z blízkeho mlyna, bol veľmi slabý a nedalo sa večer pri ňom pracovať. Voda sa nosila do budov z dvoch studní, lebo vodovod nebol zavedený. Pralo sa ručne v troch korytách na rieke Ipeľ. Tieto ťažkosti musel prekonávať tím pracovníkov, ktorí sa starali o 45 duševne a telesne postihnutých mužov a žien.

1955

    Od 1. decembra 1955 bol personál ústavu rozšírený o rehoľné sestry. V šesťdesiatich rokoch pribudlo elektrické osvetlenie na striedavý prúd, vodovod, postavili sa prevádzkové budovy, v ktorých umiestnili stravovaciu prevádzku a práčovňu. Vybudovali sa garáže. Vtedy sa začalo s pracovnou i mimopracovnou činnosťou klientov, ktorí pomáhali pri zveľaďovaní a údržbe svojho ústavu.

1967

V roku 1967 bolo ústavu udelené Čestné uznanie za veľmi dobré pracovné výsledky.

1968

    V roku 1968 v dôsledku reprofilizácie zariadení boli klientky preradené do iných ústavov, a pôvodný počet 50 mužov bol kapacitne doplnený na 100, ktorí prišli z rôznych zariadení na Slovensku. Intenzívnejší rozmach ústav zaznamenáva v sedemdesiatich rokoch. Vybudoval sa jednoposchodový objekt pre klientov, budova pre ergoterapiu vrátane kultúrnej miestnosti, vybudovali prírodné kryté javisko, administratívnu budovu so spoločenskou miestnosťou pre pracovníkov ústavu, novú modernú práčovňu a kotolňu.

1975

    V roku 1975 po dokončení prevádzkovej budovy pavilóna Javor sa zvýšila kapacita zariadenia na 120 klientov. Zvýšila sa úroveň pracovnej rehabilitácie a kultúrno-záujmovej činnosti.

1981

    Rok 1981 bol vyhlásený za rok celkovej údržby a renovácie. Kapacita sa zvýšila na 145 klientov, z ktorých 26 s najťažším postihom bolo umiestnených mimo areálu v budove colnice cca 1 km za bránou ústavu. Oddelenie bolo zriadené za účelom výpomoci pri získavaní kapacít pre ústavné umiestnenie mentálne retardovaných. Prevádzka tohto vysunutého pracoviska bola zabezpečovaná za mimoriadne ťažkých podmienok. Táto budova sa nachádza na „zelenej“ štátnej hranici v MĽR. Viedla tam iba poľná cesta.

1983

    V roku 1983 sa vyriešili prevádzkové problémy ústavu súvisiace s vysunutým pracoviskom, ktoré bolo presťahované do areálu ústavu. Kapacita ústavu sa zvýšila na 160 miest. Položili sa základy vlastnej mini ZOO. V spolupráci so ZOO v Bojniciach prišli do domova prvé okrasné zvieratá, poníky a kone. Začala rozvíjať hippoterapia.

2002

    V zmysle Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. ústav bol premenovaný na Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť a od 1.4.2002 domov patrí pod nového zriaďovateľa – Banskobystrický samosprávny kraj.

2005

    V roku 2005 sa dokončila stavba novej budovy s názvom prípravné centrum pre podporované bývanie. Poskytuje priestory pre ambulanciu lekára s čakárňou, telocvičňu s rehabilitačným centrom pre klientov, a 4 izieb aj pre klientov s vyššou mierou samostatnosti. Na základe dohody so Spoločnosťou na pomoc chorým na Huntingtonovu chorobu sme začali ako jediné zariadenie na Slovensku poskytovať sociálne služby aj ľuďom postihnutým touto chorobou.

2013

Deň otvorených dverí pri príležitosti 60 výročia založenia DSS Čeláre – Kírť. Čítať viac...