• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kirť
Jazyk/Nyelv 

O domove

    Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v zmysle Zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb, Čeláre - Kírť č. 189, Bušince č. 002/002560 zo dňa 25.6.2002 v znení neskorších doplnkov v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Banskobystrického samosprávneho kraja. 

    Zariadenie zabezpečuje sociálnu starostlivosť podľa §§ 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnou formou pobytu dospelým zdravotne postihnutým občanom so stupňom odkázanosti najmenej V. s nasledovnou skladbou kapacity: "

Sociálne služby sa poskytujú prijímateľom sociálnych služieb s nasledovnou skladbou kapacity:

46 miest – Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu,

60 miest - Špecializované zariadenie – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Huntingtonova choroba a schizofrénia celoročnou formou pobytu.