• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Oslávili sme 70. výročie založenia DSS

1

Dňa 8. júna 2023 sa  v Domove sociálnych služieb Čeláre-Kirť uskutočnil Deň otvorených dverí pri príležitosti  70. výročia založenia zariadenia.

V tento pre nás významný a sviatočný deň nám bolo cťou privítať medzi nami vzácnych hostí:

• podpredsedu BBSK : pána Petra Juhásza 

• predsedníčku Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín zastupiteľstva BBSK : pani Boženu Kováčovú

• poslancov zastupiteľstva BBSK : pána Ľuboslava Dobrockého

                                                        pána Mirka Trojčáka 

• riaditeľku odboru sociálnych služieb BBSK :  pani Denisu Nincovú

• vedúceho oddelenia sociálnych služieb: pána Jána Michalského

• riaditeľky a riaditeľov zariadení sociálnych služieb BBSK a kolegov zo zahraničného družobného zariadenia z Ludányhalászi

• všetkých vzácnych priateľov, bývalých zamestnancov, prijímateľov nášho zariadenia 

a rovnako aj ich rodinných príslušníkov

70 rokov - je iba malou stopou v dejinách, ale vzácnym časovým úsekom v živote človeka. Roky 1953-2023, čísla odkazujúce na obdobia a udalosti, ktoré historikom hovoria určite oveľa viac ako našej mladšej generácii. Jedno je však isté, vo víre dejín sa práve v roku 1953 otvárali brány nášho Domova sociálnych služieb. V zariadení boli umiestnení duševne a telesne postihnutí ľudia, muži a ženy. V povojnových rokoch väčšine z nich nepoznali ani skutočné meno, rodinných príslušníkov, bydlisko, dôvod ich aktuálneho zdravotného stavu, skrátka ich identita bola neznáma. Areál vtedajšieho ústavu nebol elektrifikovaný a svietilo sa petrolejovými lampami. Budovy boli chatrné, kúrilo sa  pieckami na drevo. Zamestnankyne za pomoci obyvateľov prali ručne na dvore v korytách a bielizeň pláchali na rieke Ipeľ, kde spočiatku chodili aj klientov v lete kúpať. 

Tieto a mnohé iné ťažkosti vtedy prekonával dennodenne 9 členný tím pracovníkov na čele s prvým riaditeľom Gustávom Steindlom. 

Takto sa všetko začalo. 

Od roku 1955 bol personál vtedajšieho „Ústavu“ rozšírený o 13 rehoľných sestier z rehoľného rádu Vincentky -  Satmárky.

Aj napriek tomu, že sestričky boli perzekuované režimom na nikoho nezanevreli, ale žili vo viere. Spolupracovali s civilnými zamestnancami, odovzdávali im pracovné skúsenosti a spoločne prispeli k zveľaďovaniu a rozvoju zariadenia.

Boli trpezlivé, láskavé ošetrovateľky oddané svojej práci, učiteľky, vychovávateľky ktoré viedli svojich klientov k slušnosti, usilovnosti, poriadku, dobrosrdečnosti a  podľa ich schopností k zmysluplnej práci. Viedli k tomu aj nás, civilný personál. 

Niektoré amatérsky rozvíjali hudobné zručnosti klientov hrou na hudobnom nástroji, spevom, maľovali obrazy ktorými zútulňovali interiér budov. Venovali sa aj fotografovaniu, zachytávali momentky z prostredia zariadenia a činnosť klientov. Niektoré z ich fotografií sú uložené  aj v kronike. 

V roku 1983 rehoľné sestry z „ústavu“ odišli do Charitného domova na hrad v Slovenskej Ľupči. Je to len malá časť z dejín a histórie nášho Domova sociálnych služieb, pričom pokračovanie nasledujúcich desaťročí prešlo v znamení skutočného rozvoja. 

O týchto udalostiach svedčí aj film pána Ing. Vredíka, ktorý ho pripravoval v našom zariadení v deväťdesiatych rokoch. Hlavnými hrdinami filmu sú samozrejme naši prijímatelia. Odráža sa v ňom humor, chuť do života a šťastie  našich obyvateľov. 

Aj vďaka nemu sme sa dňa 8. júna 2023 premietaním tohto filmu mohli na chvíľu vrátiť späť do minulosti a aspoň v krátkosti si zaspomínať. 

Adaptáciou nového zákona o sociálnych službách sa prehodnotili prístupy a metódy práce s klientmi. Stredobodom pozornosti sa stal ČLOVEK, jeho ľudská dôstojnosť a kvalita poskytovaných služieb. 

Jedno sa však nezmenilo. Dodnes žijeme a pracujeme formou ucelenej komunity, v ktorej je každý člen užitočným článkom reťazca bez ohľadu na to, či je to klient, alebo zamestnanec. 

Všetci sme sa veľa naučili, získali nové skúsenosti a hoci stále je čo vycibrovať, každý zamestnanec môže byť právom hrdý na výsledok svojej práce. 

Aj z toho dôvodu 8. jún 2023 zostane pre nás rovnako nezabudnuteľným dňom, na ktorý budú dlho spomínať prijímatelia, terajší, ale aj bývalí zamestnanci Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť. A nielen oni, ale aj všetci pozvaní hostia, ktorí prišli spoločne s nami tento významný deň osláviť. 

Tento výnimočný deň sme otvorili sprievodom, ktorý tvorili zamestnanci nášho zariadenia odetí v nádherných tunajších krojoch s doprovodom harmonikára, spievajúc ľudové piesne, a zároveň doprevádzajúc našich vzácnych hostí k amfiteátru zariadenia. 

Program svojim príhovorom otvorila a zároveň všetkých prítomných privítala pani riaditeľka          DSS Anastázia Kertészová Boriková. Po nej svojimi príhovormi prispeli pán podpredseda BBSK Peter Juhász a predsedníčka Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín zastupiteľstva BBSK pani Božena Kováčová. 

Po príhovoroch pán podpredseda BBSK Peter Juhász spoločne s pani riaditeľkou odboru sociálnych služieb BBSK Denisou Nincovou ocenili Pamätným dekrétom za dlhoročnú a obetavú prácu, ktorá je pre nás všetkých veľkou inšpiráciou, 8 zamestnancov, ktorí pracujú v zariadení 30 a viac rokov. Medzi ocenenými zamestnancami nášho zariadenia boli : pán Daniel Ivan, Mgr. Anna Hukeľová, pani Gabriela Gubániová, Mgr. Veronika Zaušková, pani Marta Lajtošová, pani Terézia Babková, pani Ľubica Fajčíková a pán Imrich Lengyel. 

Prítomných hostí privítali aj zástupcovia Rady prijímateľov sociálnych služieb páni - Marián Oravkin, Patrik Očenáš a pani Anna Báťová, ktorí sa okrem privítania a poďakovania za účasť všetkým prítomným hosťom, bývalým ale aj súčasným zamestnancom, rozhodli osobitne poďakovať a odovzdať ďakovné kytice 3 zamestnancom za ich dlhoročnú prácu, podporu, pochopenie a obetavosť. Prijímateľmi ocenení zamestnancami boli : pani riaditeľka Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková, vedúca sociálno-zdravotného úseku Mgr. Veronika Zaušková a inštruktor sociálnej rehabilitácie pán Daniel Ivan. 

Prijímatelia sociálnej služby využili túto príležitosť aj na to, aby sa poďakovali aj bývalým a súčastným zamestnancom nášho domova za to, že sú im vždy oporou. Poďakovali za láskavý prístup, starostlivosť, pozornosť, trpezlivosť, štedrosť, dobrosrdečnosť, úctu, pochopenie a ochotu vždy pomôcť a za to, že napĺňajú ich potrebu pocitu bezpečia, istoty a dôvery. Svoju vďaku vyjadrili malými darčekmi - srdiečkami, ktoré pre nich s láskou pripravili. 

Krátkym príhovorom sa našim hosťom prihovoril najdlhšie pracujúci zamestnanec nášho zariadenia pán Daniel Ivan, ktorý zároveň uviedol a otvoril bohatý kultúrny program, ktorý prispel k slávnostnej atmosfére okrúhleho výročia, na ktorý sa prijímatelia spolu so zamestnancami zariadenia svedomito pripravovali celé týždne. Celú túto atmosféru dopĺňalo nádherné prostredie parku a areálu nášho zariadenia.  

Po prvej oficiálnej časti programu sa všetkým prítomným za pozvanie a za dojemný kultúrny zážitok poďakoval vedúci odboru sociálnych služieb BBSK Ján Michalský a po ňom pani riaditeľka zariadenia pozvala všetkých prítomných hostí na ochutnávku miestnych špecialít a pripravené občerstvenie. 

Popoludní nasledovalo vystúpenie našich „TALENTOV“ – prijímateľov sociálnych služieb,  ktorí si pripravili pre prítomných hostí vystúpenie v podaní spevu a tanca. 

Následne nasledovalo premietanie už spomínaného filmu ,,Indiána Džons a stratená fujara“, a video záznamy z kultúrnych  vystúpení prijímateľov v predchádzajúcich desaťročiach. 

Do histórie nášho zariadenia mali možnosť prítomní hostia nahliadnuť aj prostredníctvom výstavy a zbierky historických fotografií zachytávajúcich rôzne dôležité okamihy z histórie a diania v našom zariadení. Pripravený bol tiež stánok s prezentáciou ručných prác našich prijímateľov sociálnych služieb. 

Prítomní hostia mali rovnako možnosť obhliadky zariadenia a dozvedieť sa aj takýmto spôsobom viac o živote v našom zariadení. 

Po skončení hlavného programu sa všetci prítomní hostia, zamestnanci, ale aj prijímatelia sociálnych služieb spoločne zabávali a prežili tak ďalšie spoločné nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budú ešte dlho s láskou v srdciach spomínať. 

Na záver by sme sa chceli srdečne poďakovať tým, vďaka ktorým sme mohli osláviť tento výnimočný deň a tým, ktorí ho spoločne s nami prišli osláviť  a ako spomienku na tento deň si od nás odniesli kvetinku  v ručne vyrobenom črepníku, ktorý naši prijímatelia vyrobili v rámci kreatívnej činnosti. 


    • nášmu zriaďovateľovi Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  

    • našim sponzorom 

    • starostom okolitých obcí

    • bývalým a terajším zamestnancom

    • riaditeľom a riaditeľkám zo zariadení sociálnych služieb

    • prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinným príslušníkom 

    • a všetkým vzácnym hosťom 


ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.


Zapísala : Mgr. Miroslava Oravcová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie