• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Poďakovanie Nadácii EPH za podporený projekt

EPH (1)

Cieľom Občianskeho združenia Štvorlístok pre každého je na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať občanov  so zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a príbuzných, ako aj ďalších, ktorí majú záujem o spoluprácu. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych služieb Čeláre-Kírť, ich rodinných príslušníkov, a zamestnancov uvedeného zariadenia.

Začiatkom roka sa OZ Štvorlístok pre každého zapojilo do projektu pre znevýhodnené skupiny Nadácie EPH. Cieľovou skupinou projektu boli členovia dramatoterapeutického krúžku. Dramatoterapia je jeden z liečebno -výchovných prístupov, ktorý pomáha človeku lepšie spoznať seba samého, lepšie sa orientovať v rôznych situáciách, pomáha mu lepšie chápať, porozumieť, byť sebou samým. Prostredníctvom nacvičovania básní, piesní, porekadiel, rozprávok, tancov si spestriť svoj každodenný život.  

 Svojím vystúpením chcú prijímatelia sociálnej služby pripomínať lásku k ľudovým piesňam, tradíciám a  folklóru, aby oživili v mysliach ľudí lásku k histórii. Úsilím zamestnancov DSS je pomôcť prijímateľom, aby mohli ukázať čo sa v nich skrýva, aké majú talenty napriek postihnutiu. S nacvičeným programom sa prijímatelia zúčastňujú rôznych vystúpení ako sú: Ladomerský anjel v DSS Ladomerská Vieska, Domovácke trhy v DD a DSS Veľký Krtíš, Dni obce v okolitých obciach, Vianočné koledy... 

Vďaka dokonalému výkonu prijímatelia získavajú uznanie a obdiv zo strany občanov. Nadväzujú nové známosti a priateľstvá, získavajú skúsenosti, nové zážitky a stávajú sa rovnocennými partnermi občanov majoritnej spoločnosti.

Finančné prostriedky z podporeného projektu Nadácie EPH  sme využili na výmenu starých ľudových krojov pre členov dramatoterapeutického krúžku.  Prijímatelia sociálnej služby sú za podporu nesmierne vďační. V prípade slnečného počasia sa prijímatelia vyobliekajú do nových krojov a s obľubou precvičujú folklórne tance v amfiteátri zariadenia na čerstvom vzduchu, ktorými  plánujú spestriť svoje predstavenie v budúcom roku. Kroje získané vďaka podporenému projektu budú využívané na prezentáciu svojich talentov. 

Za prejavenú dôveru a poskytnutú pomoc Nadácii EPH veľmi pekne ďakujeme!

Zapísala: Mgr. Mária Víziová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie