• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Podmienky prijatia PSS

Informácie o postupe požiadania o sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia radi poskytneme aj telefonicky, prípadne osobne v pracovných dňoch 

vedúca SZÚ: 0474308318

sociálny pracovník: 047/4308317, 047/4308319


V prípade záujmu o poskytnutie informácií v maďarskom jazyku sa môže žiadateľ telefonicky obrátiť na sociálne pracovníčky Zariadenia sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia

Mgr. Silviu Györgyikovú: 047 43 08 317

Mgr. Máriu Víziovú: 047 43 08 317


POSTUP PRIJATIA OBČANOV DO Zariadenia sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia

    Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom       NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 4 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v zmysle dodatkov a smernice č. 005/2018/OSSZ - Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.


1. Nárok občana na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení vzniká vydaním posudku o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu o ktoré žiadateľ požiada na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK) nasledovne:

 • Žiadateľ zašle na ÚBBSK dôsledne vyplnenú "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" a prílohami uvedenými v bode 15 uvedenej žiadosti na oddelenie sociálnych služieb ÚBBSK, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu ÚBBSK v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 - 15:00 hod. 


• Tlačivá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" (príloha č. 1) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (príloha č.2) sú dostupné na webovej stránke DSS (www.dsscelarekirt.sk), alebo si ich žiadateľ môže vyzdvihnúť osobne na úseku sociálno - zdravotnom DSS Čeláre - Kírť č. 189. Taktiež sú zverejnené na webovej stránke BBSK (www.bbsk.sk) v sekcii "OBČAN" - "SOCIÁLNE SLUŽBY" - "TLAČIVÁ". 


2. Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" (príloha č. 3) a spolu s prílohami uvedenými v bode 13. uvedenej žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení.    

                                                                                                                             

3. Pracovníčka zariadenia  "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje. Poradovníky čakateľov sú dostupné na webovej stránke DSS (www.dsscelarekirt.sk), alebo ÚBBSK (www.bbsk.sk).


4. V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb. Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.


Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť: 

    • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (príloha č. 4)

    • vyjadrenie o zdravotnom stave žiadateľa

    • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty

    • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (príloha č. 5)

    • osobné ošatenie podľa zoznamu

    • hotovosť pre zaplatenie prvej úhrady

    • lieky na 3 dni

    • občiansky preukaz

    • zdravotný záznam

    • preukaz poistenca

    • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)

    • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony)

    • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak ho má určeného)


Poradovník čakateľov: domov sociálnych služieb:

Poradovník čakateľov: domov sociálnych služieb:

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 144 kB [pdf]
  2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 30 kB [pdf]
  3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 109 kB [pdf]
  4. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa 44 kB [pdf]
  5. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 27 kB [pdf]
  Postup prijatia občanov do zariadenia 352 kB [pdf]

Mohlo by Vás zaujímať: