• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Politika kvality

Poslanie zariadenia

    Umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách, zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, žiť nezávisle, v kontakte s ostatnými ľuďmi a v prirodzenom sociálnom prostredí.

Vízia

    Dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ich blízkych, získať ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov.

Hlavný cieľ

    Vytvorenie domova pre prijímateľov sociálnej služby v ZSS ponúkajúceho dôstojný, plnohodnotný a aktívny život zavádzaním moderných, otvorených a progresívnych metód sociálnej práce.

Pre napĺňanie vízie a hlavného cieľa prijal manažment nasledovné zásady politiky kvality:

• Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DSS. Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

• Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.

• Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Akceptovať nezvyčajné spôsoby správania prijímateľov sociálnej služby, keď nie sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, bezpečnosťou PSS a personálu.

• Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálne služby.

• V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby.

• Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít, zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a ich kompetentnosť.

• Vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb, a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo a tímovú spoluprácu.

• Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva PSS. Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

• Pri všetkých činnostiach zaistiť bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby, doplniť a plánovať opatrenia na zvládanie rizík.