• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kirť
Jazyk/Nyelv 

Politika kvality

Poslanie zariadenia

Pomáhať, podporovať, rešpektovať. 

Vízia

Plnohodnotný a rovnocenný život pre každého aktéra sociálnych služieb.  

Hlavný cieľ

Dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ich blízkych, získať ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov.

Pre napĺňanie vízie a hlavného cieľa prijal manažment nasledovné zásady politiky kvality:

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja  DSS. Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.
  • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Akceptovať nezvyčajné spôsoby správania prijímateľov sociálnej služby, keď nie sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, bezpečnosťou PSS a personálu.
  • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálne služby.
  • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby.
  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít, zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a ich kompetentnosť.
  • Vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb, a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo a tímovú spoluprácu.
  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva PSS. Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.
  • Pri všetkých činnostiach zaistiť bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby, doplniť a plánovať opatrenia na zvládanie rizík.

PaedDr. Anastázia Kertészová Borikov
riaditeľka DSS Čeláre - Kírť