• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Rekonštrukcia a debarierizácia DSS

Kancelária - soc. pracovníčky 2

V uplynulých mesiacoch sa v zariadení Domova sociálnych služieb usilovne pracuje. Každým dňom sa približuje k svojím cieľom, ktoré majú skvalitniť životy všetkým prijímateľom sociálnych služieb ako aj zamestnancom zariadenia. Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť čaká do konca roka 2019 viac významných premien. 

Kompletnou rekonštrukciou prechádza budova kuchyne, v ktorej sa zmení hlavne dispozičné riešenie, aby celá prevádzka plnila funkciu v súlade s platnými normami a legislatívnymi predpismi (Vyhláška Ministerstva Zdravotníctva č. 533/2002 o podrobnostiach a o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania). Nastane výmena vzduchotechniky – odsávací systém pomocou digestorov, elektroinštalácia, vodoinštalácia aj kanalizačné rozvody. Prestavbou kuchyne sa zjednotí celkový vonkajší vzhľad budovy.  

V zariadení súčasne prebieha aj kompletná obnova a debarierizácia hygienických zariadení v ubytovacích pavilónoch LIPA (oddelenie č. 1) a JAVOR (oddelenie č. 3). Po úpravách budú bezbariérové a zdravotnotechnické zariadenia v týchto priestoroch spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Po dokončení rekonštrukčných prác spomínaných priestorov, stavebné úpravy v DSS z ďaleka nekončia. 

V ubytovacom pavilóne PLATAN (oddelenie č. 2) sa bude modernizovať a hlavne debarierizovať sociálne zariadenia, upravia sa podlahy, odstránia sa všetky nerovnosti v interiéri, vymení sa pvc podlaha na novú dlažbu. 

Rekonštrukčné práce v Domove sociálnych služieb sú financované z kapitálových rozpočtových prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja.  

Okrem investičných akcií sa v zariadení tento rok realizovali aj opravy menšieho rozsahu, ako napríklad oprava strechy na administratívnej budove, rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre sociálne pracovníčky, pre zamestnancov stravovacej prevádzky a telocvičňa. Maľovalo sa na izbách prijímateľov sociálnych služieb.

Po ukončení rekonštrukcií v celom rozsahu prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci získajú plnohodnotné priestory budov, ktoré budú využívať pri výkone svojej práce aj pri každodennom živote v zariadení. 

Snahou Domova sociálnych služieb Čeláre-Kírť je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb, preto veríme, že sa nám v budúcnosti podarí naplniť naše ďalšie plány. 

Ing. Csilla Végh

Kancelária

Kuchyňa

Hygienické zariadenie odd. I

Strecha AB

Maľovanie a pokládka dlažby odd IV

Maľovanie odd. IV