• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Stravovanie

Prijímatelia SS sa stravujú 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera), u diabetikov sa podáva aj druhá večera. Varená strava je obed a večera. PSS majú možnosť odoberať stravu racionálnu a diabetickú, v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom DSS. Zloženie členov stravovacej komisie upresňuje interná smernica č. 24 - "Činnosť stravovacej komisie". Stravovacia komisia zasadá každý pondelok vždy v prítomnosti prijímateľov sociálnej služby. Návrhy a pripomienky PSS sú akceptované. V zariadení je stravovanie považované za dôležitú súčasť kultúry, preto sa kladie dôraz na prostredie jedálne, potrebnú pohodu a kľud so snahou rešpektovať individuálne nároky klientov. Prijímatelia sa stravujú v jedálňach v jednotlivých oddeleniach, a imobilným prijímateľom sa strava podáva na lôžku. Stravu poskytujeme pre osamelých starých občanov obcí na žiadosť starostov OÚ. Raz ročne sa hodnotí spokojnosť prijímateľov a zamestnancov formou ankety, ktorá sa vyhodnocuje a na základe hodnotenia sa robia zmeny v zostavovaní jedálnych lístkov. Možnosť vyjadriť sa k stravovaniu (svoje písomné návrhy, pripomienky a požiadavky) majú všetci poberatelia stravy. Na verejne prístupnom mieste je k dispozícii uzamknuteľná schránka na uloženie písomných pripomienok. Takto uložené písomné pripomienky sa raz mesačne vyhodnotia a v rámci možnosti sú návrhy a pripomienky akceptované.

Priložené fotografie