• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu ,,Všetci raz budeme slabí“.

Školenie 1

Dňa 15.01.2020 sa zamestnanci DSS Čeláre – Kírť zúčastnili  prvého vzdelávacieho stretnutia, ktoré bolo zorganizované v rámci projektu ,,Všetci raz budeme slabí“ neziskovou organizáciou TERRA GRATA. Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočnilo pod vedením Ing. Márie Filipovej experta ÚMS pre oblasť sociálnych služieb a je určené pre cieľové skupiny zamestnancov, vykonávajúcich politiku v oblasti prevencie diskriminácie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie a na zlepšenie informovanosti o ochrane pred ňou.

Hlavným cieľom projektu je formou vzdelávania, poradenstva a osvety pomáhať  zraniteľným skupinám obyvateľov - seniorom a zdravotne postihnutým ako častým obetiam diskriminácie a tiež prispieť k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb odkázaným prijímateľom týchto služieb v zariadeniach sociálnych služieb. 

Pre prijímateľov sociálnej služby bolo zorganizované stretnutie za účelom poskytnutia poradenskej služby. Zúčastnilo sa ho osem prijímateľov SS. Poradenskú službu im poskytla JUDr. Andrea Matysová.

 Zapísala: Mgr. Veronika Zaušková – vedúca SZ úseku

Priložené fotografie